Vitajte na webových stránkach alebo mobilných aplikáciách spoločnosti DREMONT Team. Nasledujúce zmluvné podmienky spolu s akýmikoľvek dokumentmi, ktoré obsahujú odkazom, vrátane, bez obmedzenia, Zásad ochrany osobných údajov (súhrnne „Podmienky používania“) upravujú váš prístup a používanie balíka webových stránok a mobilných aplikácií DREMONT Team.Webové stránky DREMONT Team zahŕňajú https://dremont.in (spoločne „webové stránky“). Mobilné aplikácie DREMONT Team tvoria samostatný zoznam, (ďalej len „Aplikácie“). Súhrnne sa Webová lokalita a Aplikácie označujú ako „Služby“. Pri používaní Aplikácií sa môžu zobrazovať dodatočné Podmienky používania, ktoré sú špecifické pre danú Aplikáciu. Takéto dodatočné podmienky (ak existujú) budú zahrnuté do týchto Podmienok používania a spolu s týmito Podmienkami používania budú upravovať vaše používanie takejto aplikácie.Pred začatím používania Služieb si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. PRÍSTUPOM, PREHĽADÁVANÍM ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB (VRÁTANE VÁŠHO POSKYTNUTIA INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE) POTVRZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI, ROZUMIELI A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÍ TÝKAJÚCI SA PODMIENOK POUŽÍVANIA VRÁTANE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (INCORWORTH) REFERENCIE) A DODRŽIAVAŤ VŠETKY POUŽITÉ ZÁKONY A PREDPISY.

Súhlasíte s tým, že Podmienky používania v kombinácii s vaším aktom používania Služieb majú rovnakú právnu silu a účinnosť ako písomná zmluva s vaším písomným podpisom a spĺňajú všetky zákony, ktoré vyžadujú písomnú formu alebo podpis. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete spochybňovať platnosť, vymáhateľnosť alebo prípustnosť Podmienok používania na základe toho, že boli elektronicky prenesené alebo autorizované.

Služby sú ponúkané a dostupné pre používateľov, ktorí majú 18 rokov a viac. Používaním Služieb vyhlasujete a zaručujete, že spĺňate vyššie uvedené požiadavky na spôsobilosť. Ak túto požiadavku nespĺňate, nesmiete pristupovať k Službám ani ich používať.

BERTE NA VEDOMIE, ŽE TIETO PODMIENKY ZAHŔŇAJÚ OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI DREMONT TEAM A NAŠE POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA SLUŽEB, URČITÝCH PODMIENOK S OHĽADOM NA JURISDIKCIU A URČITÉ VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI DREMONT TEAM.

SLUŽBY NEPOSKYTUJÚ LEKÁRSKE PORADENSTVO.

 

OBSAH

Obsah Služieb, ako je text, grafika, obrázky, informácie získané od poskytovateľov licencií DREMONT Team a ďalší materiál obsiahnutý na webovej lokalite, aplikáciách, bulletinoch a produktoch (ďalej len „Obsah“), slúžia len na informačné účely. Obsah a služby nie sú určené ako náhrada za odborné lekárske poradenstvo, diagnostiku alebo liečbu. S akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu vždy požiadajte o radu svojho lekára alebo iného kvalifikovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ak si myslíte, že máte zdravotnú pohotovosť, okamžite zavolajte svojho lekára alebo 911. DREMONT Team neodporúča ani neschvaľuje žiadne konkrétne testy, lekárov, produkty, postupy, názory ani iné informácie, ktoré môžu byť uvedené v Obsahu alebo Službách. Spoliehanie sa na akékoľvek informácie poskytnuté DREMONT Team, zamestnancami DREMONT Team, inými osobami vyskytujúcimi sa v Obsahu alebo v Službách na pozvanie DREMONT Team alebo inými návštevníkmi Služieb je výlučne na vlastné riziko užívateľov. Obsah a služby môžu obsahovať materiály týkajúce sa zdravia alebo medicíny, ktoré sú sexuálne explicitné. Ak považujete tieto materiály za urážlivé, možno nebudete chcieť používať náš obsah alebo služby.

Ak nie je uvedené inak, všetok obsah a služby, či už verejne zverejnené alebo súkromne prenášané, ako aj všetky odvodené diela, sú majetkom, ktorý vlastní, kontroluje, má licenciu alebo používa s povolením DREMONT Team a/alebo jej materské spoločnosti, dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti alebo iné strany, ktoré udelili licenciu alebo inak povolili používanie ich materiálu spoločnosťou DREMONT Team. Služby ako celok a obsah sú chránené autorským právom a inými zákonmi. Všetky celosvetové práva, nároky a podiely na Službách a Obsahu sú vo vlastníctve DREMONT Team alebo sa používajú s povolením. Webová lokalita, logá webovej lokality, aplikácie, logá aplikácií a všetky ostatné ochranné známky vyskytujúce sa v Obsahu a službách sú ochrannými známkami spoločnosti DREMONT Team alebo sú licencované alebo používané s povolením vlastníka spoločnosťou DREMONT Team. Súhlasíte s tým, že nebudete zobrazovať ani používať takéto ochranné známky bez predchádzajúceho písomného povolenia DREMONT Team. DREMONT Team sa zrieka akéhokoľvek vlastníckeho záujmu o ochranné známky, servisné značky, logá, slogany, názvy domén a obchodné názvy iné ako jej vlastné.

Obsah a služby sú určené výhradne na osobné, nekomerčné použitie používateľmi služieb a nesmú sa používať inak, ako je to povolené v týchto podmienkach používania. Obsah môžete zdieľať pomocou odkazov na sociálne médiá (t.j. „Zdieľať“, „Pripnúť“ a „Tweetovať“) poskytovaných v našich Službách. Obsah môžete zdieľať aj prostredníctvom e-mailu pomocou nášho odkazu „Zdieľať“. Obsah a iné materiály na stiahnutie zobrazené v Službách môžete sťahovať alebo kopírovať len pre vaše osobné použitie. V dôsledku takéhoto sťahovania, zdieľania alebo kopírovania sa na vás neprenáša žiadne právo, nárok ani záujem o akékoľvek stiahnuté materiály alebo softvér. S výnimkou prípadov uvedených vyššie nesmiete reprodukovať, znovu publikovať, publikovať, odovzdávať, posielať, prenášať, distribuovať (vrátane e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami), verejne zobrazovať, upravovať, vytvárať odvodené diela z, predávať alebo sa podieľať na akomkoľvek predaji alebo akýmkoľvek spôsobom využívať, vcelku alebo čiastočne, akýkoľvek Obsah, Služby alebo akýkoľvek súvisiaci softvér bez predchádzajúceho písomného súhlasu DREMONT Team alebo vlastníka takéhoto materiálu. Nič, čo je obsiahnuté v Obsahu alebo Službách, neudeľuje ani by sa nemalo vykladať ako udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie, implicitných alebo iných, akýchkoľvek ochranných známok, obchodných názvov, servisných značiek, obchodného oblečenia alebo materiálu chráneného autorskými právami alebo iného vlastníckeho materiálu zobrazeného na týchto Obsahoch a Službách bez toho, aby predchádzajúci písomný súhlas DREMONT Team alebo vlastníka takéhoto materiálu. Všetky práva, ktoré vám DREMONT Team výslovne neudeľuje, si vyhradzuje spoločnosť DREMONT Team a/alebo jej poskytovatelia licencií. Obchodné názvy tretích strán, názvy produktov a logá uvedené na týchto webových stránkach môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Informácie prezentované na alebo prostredníctvom Obsahu a Služieb sú sprístupnené výhradne na všeobecné informačné účely. Obsah môžeme z času na čas aktualizovať, ale obsah nemusí byť nevyhnutne úplný alebo aktuálny. Akýkoľvek materiál v Službách môže byť kedykoľvek zastaraný a nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať takýto materiál.

PRIJATEĽNÉ POUŽITIE

Zakazuje sa užívateľom porušiť alebo sa pokúsiť porušiť bezpečnostné opatrenia Služieb, vrátane, ale nie výlučne:

 1. Použitie falošného hesla alebo hesla iného používateľa alebo prístup k údajom, ktoré nie sú určené pre používateľa, alebo prihlásenie sa na server alebo účet, na ktorý takýto používateľ nemá oprávnenie;
 2. Prezradenie hesla alebo povolenie používania hesla tretej strane alebo neoznámenie nám, ak je heslo prezradené;
 3. Pokus o skúmanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete alebo narušenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení bez náležitej autorizácie;
 4. Pokus o zasahovanie do služby ktorémukoľvek používateľovi, hostiteľovi alebo sieti, vrátane, bez obmedzenia, prostredníctvom preťaženia, „zaplavenia“, „e-mailového bombardovania“ alebo „zrútenia“;
 5. Zasielanie nevyžiadaných e-mailov alebo komerčných elektronických správ vrátane propagácie a/alebo reklamy produktov alebo služieb;
 6. Falšovanie akejkoľvek hlavičky paketu TCP/IP alebo akejkoľvek časti informácií v hlavičke v akomkoľvek e-maile alebo príspevku do diskusnej skupiny; alebo
 7. Únos všetkých alebo akejkoľvek časti Služieb alebo Obsahu; vymazanie alebo zmena akýchkoľvek Služieb alebo Obsahu; nasadzovanie vyskakovacích okien alebo reklamy, spúšťanie alebo zobrazovanie Služieb alebo Obsahu v rámcoch alebo podobnými prostriedkami na inej webovej stránke; alebo prepojenie na Služby alebo Obsah bez nášho výslovného písomného povolenia.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Súhlasíte s tým, že budete používať obsah a služby iba na zákonné účely a iba na svoje osobné, nekomerčné použitie. Služby nesmiete používať na prenos, uverejňovanie, sťahovanie, distribúciu, kopírovanie, verejné zobrazovanie, ukladanie alebo ničenie materiálu, (a) v rozpore s akýmkoľvek platným zákonom alebo predpisom, (b) spôsobom, ktorý poruší autorské práva, patenty, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva iných osôb alebo porušujú súkromie alebo publicitu alebo iné osobné práva iných osôb, alebo (c) čo je hanlivé, obscénne, urážlivé, výhražné, hanlivé, hanlivé alebo nenávistné.

Máme absolútnu právomoc určiť, či akékoľvek použitie porušuje tieto pravidlá, a v prípade akéhokoľvek porušenia konať tak, ako to považujeme za vhodné. Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Budeme vyšetrovať udalosti, ktoré môžu zahŕňať takéto porušenia a môžu zahŕňať orgány činné v trestnom konaní, spolupracovať s nimi a zverejňovať ich pri identifikácii a stíhaní používateľov, ktorí sú zapojení do takýchto porušení.

POKYNY PRE KOMUNITU PRE APLIKÁCIE

Prosíme, správajte sa k sebe s rešpektom.

Poslaním DREMONT Team je posilniť ľudí prostredníctvom podpory, nádeje a vedomostí. Snažíme sa, aby sa všetci členovia cítili vítaní, bezpečne a rešpektovaní. Dodržiavanie pokynov nižšie pomáha udržiavať komunitu bezpečnú pre všetkých.

 

PRAVIDLÁ:

 • Akýkoľvek spôsob šikanovania, zastrašovania alebo obťažovania je zakázaný.
 • Toto nie je zoznamovacia aplikácia; používanie aplikácie týmto spôsobom bude mať za následok vylúčenie z komunity.
 • V správach, v skupinových chatoch ani vo svojom profile nesmiete uverejňovať pornografický alebo násilný obsah. To zahŕňa pridávanie fotografií, kresieb alebo komentárov, dokonca aj ako vtip. Zobrazenia nahoty v nesexuálnych kontextoch, ako sú napríklad obrázky vašich jaziev po operácii, sú v poriadku.
 • Nežiadajte ostatných členov, aby preniesli konverzáciu na inú platformu na odosielanie správ, ako je WhatsApp, Google Hangouts, Gmail atď.
 • Propagácia, reklama alebo predaj akéhokoľvek tovaru alebo služieb nie je povolená. Neautorizovaný obsah bude z aplikácie odstránený.
 • Nepokúšajte sa konvertovať ostatných členov na svoje náboženské presvedčenie alebo inak v nich vyvolávať nepríjemné pocity.
 • Malo by to byť samozrejmé, ale každá nezákonná činnosť je zakázaná a môže byť nahlásená príslušným orgánom.
 • Napokon, nikomu nespamujte.

 

OHLÁSENIE

Spoliehame sa na vás, členov našej komunity Apps, že nahlásite iných členov alebo obsah, ktorý porušuje tieto pokyny. Porušenie týchto Pokynov pre komunitu má dôsledky, ktoré môžu zahŕňať odstránenie obsahu, pozastavenie privilégií uverejňovania alebo dokonca vylúčenie z komunity aplikácií. Majte na pamäti, že hoci vám niečo môže byť nepríjemné, nemusí to nevyhnutne porušovať naše Pokyny pre komunitu.

NAHLÁSIŤ INÉHO ČLENA ALEBO OBSAH

Pri nahlasovaní ďalšieho člena máte dve možnosti:

 • Blokovať člena : Toto blokuje zobrazenie oboch strán v zozname členov druhej osoby, v informačnom kanáli domácej aktivity a v skupinových diskusiách. Okrem toho nie je možná komunikácia 1:1.
 • Nahlásiť a zablokovať člena : Okrem zablokovania člena sa tým vytvorí hlásenie, pričom sa tento člen označí ako niekto, kto porušil pokyny pre komunitu.

Člena môžete nahlásiť a/alebo zablokovať z nasledujúcich miest:

 • čety 1:1 
  • Keď dostanete žiadosť o zápas od iného člena, môžete ho prijať, odmietnuť alebo sa rozhodnúť nahlásiť a zablokovať.
  • Po spojení s iným členom môžete na obrazovke súkromných správ kliknúť na tri bodky v pravom hornom rohu a z možností ponuky vybrať „Nahlásiť“ alebo „Zablokovať“.
 • Skupinové rozhovory 
  • Kliknite na profilový obrázok člena a klepnite na „Zablokovať člena“ alebo „Nahlásiť a zablokovať člena“.
  • Vyberte urážlivú správu a zvoľte „Blokovať člena“ alebo „Nahlásiť a zablokovať člena“.
 • Domov
  • Kliknite na profilový obrázok člena a klepnite na „Zablokovať člena“ alebo „Nahlásiť a zablokovať člena“.
  • Stlačte tri bodky v pravom hornom rohu urážlivej správy a vyberte „Blokovať člena“ alebo „Nahlásiť a zablokovať člena“.

REPRODUKCIA OBSAHU NA INÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Akýkoľvek obsah umiestnený na vašej webovej lokalite musí byť akreditovaný na príslušnej webovej lokalite s odkazmi na pôvodný článok na príslušnej webovej lokalite. Na svojej webovej lokalite máte povolené zobrazovať nasledujúce informácie za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý nám ako pôvodnému vydavateľovi poskytne plné uznanie a nepoškodí našu povesť ani ju nezneužije:

 • Aktívny odkaz na celý pôvodný článok na príslušnej webovej lokalite.
 • Kanonický kód v hlavičke. Návod ako nastaviť canonical tu: https://yoast.com/rel-canonical/ .

Avšak:

 • Nesmiete umiestňovať ani používať žiadny softvér na umiestňovanie akýchkoľvek úplných článkov z príslušnej webovej lokality na svoju webovú lokalitu, pokiaľ ste nás najprv nekontaktovali a nedostali ste od nás písomné povolenie umiestniť celý článok online – budú platiť tieto úplné podmienky používania .
 • Nesmiete vytvoriť odkaz zo žiadnej webovej stránky, ktorú nevlastníte.
 • Používanie akýchkoľvek log DREMONT Team nie je povolené.
 • Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu asociácie, schválenia alebo podpory z našej strany, ak žiadna neexistuje.
 • Nesmiete priamo ani nepriamo navrhovať akékoľvek schválenie alebo schválenie vašej webovej lokality, produktov, obsahu alebo akýchkoľvek názorov vyjadrených na vašej webovej lokalite príslušnými webovými stránkami.

Náš obsah možno umiestniť iba na webové stránky, ktoré:

 • Nepropagujte, neuľahčujte ani nepodporujte nezákonné aktivity (a nezobrazujte obsah, na ktorý možno podať žalobu podľa zákonov Spojeného kráľovstva alebo USA).
 • Nepropagujte, neuľahčujte ani nepodporujte nenávisť v akejkoľvek forme (vrátane, ale nie výlučne, rasizmu, terorizmu, násilia a diskriminácie akéhokoľvek druhu).
 • Nepoužívajte zavádzajúci, pornografický alebo hanlivý obsah.
 • Nezobrazujte žiadny materiál, ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva tretích strán.

Ak na zhromažďovanie informácií z našich informačných kanálov RSS používate skript, musíte použiť skriptovací jazyk na strane servera, ako napríklad PHP alebo ASP, nie JavaScript. Údaje z informačných kanálov musíte zhromažďovať v pravidelných intervaloch jednej hodiny alebo viac a na ich uloženie použiť databázu. Používanie skriptu, ktorý zhromažďuje údaje z našej stránky pri každom načítaní stránky, nie je povolené.

DREMONT Team poskytuje obsah bezplatne a používateľom nesmiete účtovať konkrétne poplatky za prístup k obsahu DREMONT Team, ani sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať predať náš obsah.

DREMONT Team si vyhradzuje právo kedykoľvek bez zodpovednosti obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť akýkoľvek Obsah, váš prístup k Obsahu, dostupnosť Obsahu alebo tieto Podmienky používania. Súhlasíte s tým, že po prijatí oznámenia o ukončení od DREMONT Team odstránite zo svojej webovej lokality všetok obsah. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť odstránením všetkého obsahu z vašej webovej lokality a zničením všetkých kópií nášho obsahu, ktorý máte k dispozícii.

ZODPOVEDNOSŤ DREMONT TEAM A POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ

KEĎŽE NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK, OBMEDZENIA DOBY TRVANIA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, TÝKAJÚCE SA OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA ZODPOVEDNOSTI

Služby a Obsah sa poskytujú „tak ako sú“ a používanie Služieb a Obsahu je na vaše vlastné riziko. Pri používaní Služieb budú informácie prenášané cez médium, ktoré môže byť mimo kontroly a jurisdikcie DREMONT Team. V súlade s tým DREMONT Team nepreberá žiadnu zodpovednosť za oneskorenie, zlyhanie, prerušenie alebo poškodenie akýchkoľvek údajov alebo iných informácií prenášaných v súvislosti s používaním Služieb.

DREMONT TEAM, JEHO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, POSKYTOVATELIA LICENCIE A DODÁVATELIA V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH, TÝKAJÚCE SA ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA ZÁKONA ALEBO INAK IMPLIRRANT, VRÁTANE STRANY IFR. A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ​​DREMONT Team, jej pridružené spoločnosti a jej poskytovatelia licencií neposkytujú žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa nasledovného:

 1. Presnosť, spoľahlivosť, úplnosť, aktuálnosť alebo aktuálnosť Obsahu, softvéru, textu, grafiky, odkazov alebo komunikácií poskytovaných pri používaní Služieb alebo prostredníctvom nich.
 2. Splnenie akýchkoľvek vládnych nariadení vyžadujúcich zverejnenie informácií o liekoch na predpis alebo schválenie či súlad akýchkoľvek softvérových nástrojov s ohľadom na Obsah obsiahnutý v Službách.
 3. Poškodenie, prerušenie služby alebo vírusy, ktoré môžu infikovať váš počítač alebo telekomunikačné zariadenie vyplývajúce z vášho prístupu alebo používania Služieb a ich obsahu.

DREMONT Team, jeho pridružené spoločnosti, poskytovatelia licencií, dodávatelia ani žiadny z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov alebo zástupcov, ani žiadne tretie strany uvedené v službách nebudú v žiadnom prípade v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi zodpovedať za akékoľvek škody (vrátane , bez obmedzenia, náhodné a následné škody, zranenie osôb/neoprávnené úmrtie, ušlý zisk alebo škody vyplývajúce zo straty údajov alebo prerušenia podnikania), a to aj v prípade, že spoločnosť DREMONT Team bol predtým upozornený na možnosť takýchto škôd, či už v konaní podľa zmluvy, nedbalosti alebo akákoľvek iná teória, ktorá vyplýva z alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou používať alebo vykonávať informácie a Obsah a Služby. Tieto obmedzenia platia bez ohľadu na akékoľvek zlyhanie základného účelu alebo existenciu akéhokoľvek obmedzeného opravného prostriedku. 

DREMONT Team nezodpovedá za žiadne osobné zranenie, vrátane smrti, alebo porušenie spôsobené vaším používaním alebo zneužitím Služieb, Obsahu alebo Komentárov (definované nižšie). Akékoľvek nároky, ktoré vzniknú v súvislosti s vaším používaním Služieb, akýmkoľvek Obsahom alebo Komentármi, musia byť podané do jedného (1) roka od dátumu udalosti, ktorá viedla k takémuto konaniu. Opravné prostriedky podľa týchto Podmienok používania sú výhradné a sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto Podmienkach používania.

 

Ak chcete získať ďalšie vylúčenia zodpovednosti a informácie týkajúce sa obsahu týkajúceho sa zdravia, prečítajte si naše VYHLÁSENIE SA O ZDRAVOTNÝCH INFORMÁCIÁCH , ktoré sú tu zahrnuté formou odkazu.

REKLAMY, VYHĽADÁVANIE A ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

DREMONT Team môže vybrať určité stránky ako prioritné odpovede na hľadané výrazy, ktoré zadáte, a DREMONT Team môže súhlasiť s tým, že inzerentom umožní reagovať na určité hľadané výrazy reklamami alebo sponzorovaným obsahom. DREMONT Team neodporúča a neschvaľuje obsah žiadnych webových stránok tretích strán. DREMONT Team nezodpovedá za obsah prepojených stránok tretích strán, stránok zarámovaných v rámci Služieb, stránok tretích strán poskytovaných ako výsledky vyhľadávania alebo reklám tretích strán a neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa ich obsahu alebo presnosti. Vaše používanie webových stránok tretích strán je na vaše vlastné riziko a podlieha podmienkam používania pre takéto stránky. DREMONT Team nepodporuje žiadny produkt inzerovaný v Obsahu alebo Službách.

ZODPOVEDNOSŤ

Súhlasíte s tým, že budete chrániť DREMONT Team, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencií a dodávateľov pred a proti akýmkoľvek nárokom, akciám alebo požiadavkám, záväzkom a vyrovnaniam, vrátane, bez obmedzenia, primeraných právnych a účtovných poplatkov, z (i) vášho používania Služieb a prístupu k nim, (ii) vášho porušenia ktorejkoľvek podmienky týchto Podmienok používania, (iii) vášho porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek autorských práv , vlastnícke právo alebo právo na súkromie alebo (iv) akýkoľvek nárok, že vaše používanie Služieb spôsobilo škodu tretej strane.

UMIESTNENIE

DREMONT Team má sídlo na Slovensku. DREMONT Team netvrdí, že obsah je vhodný alebo, že ho možno stiahnuť mimo SR. Prístup k Obsahu nemusí byť pre určité osoby alebo v určitých krajinách legálny. Ak pristupujete k Službám mimo územia Slovenska, robíte tak na vlastné riziko a zodpovedáte za dodržiavanie zákonov vašej jurisdikcie.

Nasledujúce ustanovenia zostávajú v platnosti aj po vypršaní alebo ukončení týchto Podmienok používania z akéhokoľvek dôvodu: Umiestnenie, Zodpovednosť DREMONT Team a jej poskytovateľov licencií, Komentáre, Odškodnenie, Jurisdikcia, Bez vzdania sa práva a Úplná zmluva a dodatok.

JURISDIKCIA

Výslovne súhlasíte s tým, že výlučnú jurisdikciu pre akýkoľvek spor s DREMONT Team alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s vaším používaním Služieb a/alebo Obsahu majú súdy Slovenskej republiky a ďalej súhlasíte a výslovne súhlasíte s výkonom osobných jurisdikciu súdov Slovenska, v súvislosti s akýmkoľvek takýmto sporom vrátane akéhokoľvek nároku týkajúceho sa DREMONT Team alebo jej pridružených spoločností, dcérskych spoločností, zamestnancov, dodávateľov, úradníkov, riaditeľov, poskytovateľov telekomunikačných služieb a poskytovateľov obsahu.

Tieto Podmienky používania sa riadia vnútornými zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na ich konfliktné zákonné princípy. Ak ktorýkoľvek súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania je neplatné, neplatnosť takéhoto ustanovenia neovplyvní platnosť zostávajúcich ustanovení týchto Podmienok používania, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti. Žiadne zrieknutie sa ktorejkoľvek z týchto Podmienok používania sa nebude považovať za ďalšie alebo pokračujúce vzdanie sa takejto podmienky alebo akejkoľvek inej podmienky.

KOMENTÁRE

Všetky komentáre, spätná väzba, návrhy, nápady a iné príspevky zverejnené, predložené alebo ponúknuté spoločnosti DREMONT Team na alebo prostredníctvom Obsahu a/alebo Služieb alebo inak zverejnené, odoslané alebo ponúknuté v súvislosti s vaším používaním Obsahu a/alebo Služieb ( spoločne „Komentáre“) sú a zostanú majetkom DREMONT Team. Takéto zverejnenie, predloženie alebo ponuka akýchkoľvek Komentárov bude predstavovať postúpenie všetkých celosvetových práv, titulov a podielov na všetkých autorských právach a iných duševných vlastnostiach v Komentároch spoločnosti DREMONT Team. DREMONT Team nemá a nebude mať žiadnu povinnosť (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek pripomienok; (2) zaplatiť používateľovi akúkoľvek kompenzáciu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre používateľov.

Súhlasíte s tým, že nebudete uverejňovať ani prenášať prostredníctvom Služieb žiadne komentáre ani iný materiál, ktorý:

 • je nezákonné, urážlivé, škodlivé, výhražné, hanlivé, obťažujúce, hanlivé, vulgárne, obscénne, sexuálne explicitné, profánne, nenávistné alebo rasovo, etnicky alebo inak nežiaduce akýmkoľvek spôsobom;
 • je reklama alebo propagácia akéhokoľvek produktu alebo služby, ktorá nebola písomne ​​schválená DREMONT Team;
 • je nepravdivá, zavádzajúca alebo predstavuje nekalú či klamlivú obchodnú praktiku;
 • propaguje užívanie alkoholu, tabaku alebo akejkoľvek nezákonnej látky;
 • predstavuje porušenie vašich zmluvných a/alebo zvereneckých povinností alebo narušenie súkromia;
 • porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné meno, názov spoločnosti, obchodné tajomstvo, autorské právo, publicitu alebo iné vlastnícke alebo vlastnícke práva tretích strán; alebo
 • obsahuje vírusy, trójske kone, červy alebo iný kód, skripty, rutiny, súbory alebo programy určené na zmenu, prerušenie, obmedzenie, obmedzenie alebo zničenie výkonu a/alebo fungovania akéhokoľvek softvéru, hardvéru alebo iného vybavenia.

Ďalej súhlasíte s tým, že žiadne komentáre, ktoré poskytnete, neobsahujú žiadne dôverné, vlastnícke alebo obchodné tajné informácie akejkoľvek tretej strany a DREMONT Team s nimi nebude zaobchádzať ako s dôvernými. DREMONT Team nie je povinná uchovávať, uchovávať kópie alebo vracať žiadne Komentáre. DREMONT Team si ďalej vyhradzuje právo (ale nemá povinnosť) podľa vlastného uváženia upraviť, vymazať alebo odstrániť akékoľvek komentáre zo Služieb, o ktorých sa domnieva, že porušujú vyššie uvedené požiadavky.

Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného má DREMONT Team právo:

 • Odstráňte alebo odmietnite uverejniť akékoľvek komentáre z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu podľa nášho vlastného uváženia.
 • Podniknite akékoľvek kroky v súvislosti s akýmikoľvek komentármi, ktoré považujeme za potrebné alebo vhodné podľa vlastného uváženia, vrátane toho, ak sa domnievame, že takýto komentár porušuje podmienky používania, porušuje akékoľvek právo duševného vlastníctva alebo iné právo akejkoľvek osoby alebo subjektu, ohrozuje osobnú bezpečnosť používateľov Služieb alebo verejnosti, alebo by mohli spôsobiť zodpovednosť pre DREMONT Team.
 • Zverejnite svoju identitu alebo iné informácie o vás akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že materiál, ktorý ste zverejnili, porušuje ich práva, vrátane ich práv duševného vlastníctva alebo ich práva na súkromie.
 • Podniknite príslušné právne kroky, vrátane, bez obmedzenia, postúpenia na orgány činné v trestnom konaní v prípade akéhokoľvek nezákonného alebo neoprávneného používania Služieb.
 • Ukončite alebo pozastavte svoj prístup ku všetkým Službám alebo ich časti z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok používania.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného máme právo plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnym príkazom, ktorý nás žiada alebo nariaďuje, aby sme zverejnili totožnosť alebo iné informácie kohokoľvek, kto uverejňuje akékoľvek materiály na alebo prostredníctvom Služieb.

VZDÁVATE SA SPOLOČNOSTI A JEJ PRIDRUŽENÝM SPOLOČNOSŤOM, VEDÚCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIE A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK ČINU, KTORÉHO V DÔSLEDKU AKEJKOĽVEK UVEDENÝCH STRÁN A AKÝCHKOĽVEK STRÁN VYKONÁVATE ŠKODU BERIE SA AKO DÔSLEDOK VYŠETROVANÍ BUĎ TÝMITO STRANAMI, ALEBO ORGÁNMI NA VYMÁHANIE ZÁKONA.

Nemôžeme však skontrolovať všetok materiál pred jeho uverejnením v Službách a nemôžeme zabezpečiť rýchle odstránenie nežiaduceho materiálu po jeho uverejnení. V súlade s tým, v plnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek činnosť alebo nečinnosť týkajúcu sa prenosov, komunikácií alebo obsahu poskytnutého ktorýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť voči nikomu za vykonávanie alebo nevykonávanie činností popísaných v tejto časti.

Obsah tretej strany

DREMONT Team môže z času na čas uverejňovať obsah dodaný tretími stranami a používateľmi (spoločne „obsah tretích strán“). Okrem toho, ak sa zaregistrujete na odber našich bezplatných bulletinov a e-mailov, ktoré propagujú Služby (ďalej len „Newsletter“), môžete dostávať bulletiny obsahujúce obsah tretích strán alebo reklamu, ktorá bola sponzorovaná tretími stranami.

Akékoľvek názory, rady, vyhlásenia, služby, ponuky alebo iné informácie alebo obsah vyjadrené alebo sprístupnené tretími stranami v Obsahu tretích strán sú názormi príslušného autora (autorov) alebo distribútora (distribútorov), a nie DREMONT Team. DREMONT Team nezaručuje presnosť, úplnosť alebo užitočnosť akéhokoľvek obsahu tretích strán, ani jeho predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel. Ďalšie vylúčenia zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti sú uvedené nižšie.

OZNÁMENIA TÝKAJÚCE SA OZNAMOVANIA A NÁROKU ZA PORUŠENIE AUTORSKÝCH PRÁV

Cieľom týchto pravidiel je splniť požiadavky zákona o obmedzení zodpovednosti za porušenie autorských práv online a zákona o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami.

DREMONT Team prešetrí oznámenia o porušení autorských práv a podnikne príslušné kroky podľa zákona. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, poskytnite zástupcovi autorských práv spoločnosti DREMONT Team písomné informácie uvedené nižšie:

 • Elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorského podielu.
 • Popis diela chráneného autorskými právami, o ktorom tvrdíte, že bolo porušené.
 • Popis toho, kde materiál, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva, sa nachádza v Službách.
 • Vaša adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Vaše vyhlásenie, že v dobrej viere veríte, že sporné použitie nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.
 • Vaše vyhlásenie pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka autorských práv.

V súlade s autorským zákonom, musí byť písomné oznámenie o údajnom porušení autorských práv zaslané nasledujúcemu určenému zástupcovi pre tieto webové stránky.

Prostredníctvom kontaktného formulára.

VAŠE PRÁVO NA SÚKROMIE

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci Služieb, podliehajú našim Zásadám ochrany osobných údajov . Používaním Služieb súhlasíte so všetkými krokmi, ktoré podnikneme v súvislosti s vašimi informáciami v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na https://photophyto.com/obchod/ochrana-sukromia/

Pošlite nám prosím akékoľvek pripomienky týkajúce sa našich produktov alebo služieb kliknutím sem .

ÚPLNÁ ZMLUVA A DODATKY

Pokiaľ nie je výslovne uvedené v konkrétnom „právnom oznámení“ o Službách, tieto Podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a DREMONT Team v súvislosti s používaním Služieb a Obsahu.

DREMONT Team si podľa vlastného uváženia vyhradzuje právo aktualizovať, revidovať, dopĺňať a inak upravovať tieto Podmienky používania a z času na čas zaviesť nové alebo dodatočné podmienky používania Služieb. Takéto aktualizácie, revízie, doplnky, úpravy a dodatočné pravidlá, zásady, zmluvné podmienky (súhrnne označované v týchto Podmienkach používania ako „Dodatočné podmienky“) nadobudnú účinnosť okamžite a budú začlenené do týchto Podmienok používania po ich oznámení, ktoré môže byť poskytnuté akýmikoľvek primeranými prostriedkami vrátane uverejnenia v Službách. Vaše ďalšie prezeranie alebo používanie Služieb po takomto upozornení sa bude považovať za presvedčivé vyjadrenie vášho súhlasu so všetkými týmito dodatočnými podmienkami.

UKONČENIE

Služby môžete kedykoľvek prestať používať (v súlade s platnými podmienkami uvedenými v tomto dokumente). DREMONT Team môže tiež kedykoľvek ukončiť tieto Podmienky používania a/alebo Služby a môže tak urobiť okamžite bez upozornenia. V súlade s tým vám DREMONT Team môže odmietnuť prístup k Službám, ak podľa vlastného uváženia DREMONT Team nedodržíte akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie Podmienok používania.

ŽIADNE VÝNIMKY

Neschopnosť DREMONT Team vynútiť prísne plnenie akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok používania nebude predstavovať vzdanie sa práva DREMONT Team následne vymáhať takéto ustanovenie alebo akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, ani žiadne oneskorenie alebo opomenutie zo strany DREMONT Team uplatniť alebo využiť akékoľvek právo alebo opravný prostriedok, ktorý DREMONT Team má alebo môže mať podľa tejto zmluvy, funguje ako vzdanie sa akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme za spoluprácu. Dúfame, že naše služby považujete za užitočné a pohodlné na používanie. Otázky alebo komentáre týkajúce sa týchto Služieb vrátane akýchkoľvek správ o nefunkčných odkazoch smerujte na:

 • DREMONT, S.R.O. DRUŽSTEVNÁ 98 976 32 BADÍN
 • Slovenská republika,

prostredníctvom tohto formulára.